Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kommunens behandling av personuppgifter - dataskyddsförordningen

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, telefonnummer eller IP-nummer. Även bilder är personuppgifter, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Dina personuppgifter
Markaryds kommun kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra kommunens arbetsuppgifter. Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lagstiftning. I all hantering värnar kommunen om din personliga integritet.
När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Vissa personuppgifter kan vara sekretessbelagda. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar som gäller bevarande och gallring.

Vad innebär behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter omfattar i stort sett allt som vi som arbetar i Markaryds kommun gör med dina personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m. I Markaryds kommun registreras personuppgifter till exempel när du ansöker om förskoleplats, när du skickar e-post till kommunen, lämnar in en synpunkt eller ansöker om bygglov. All behandling av personuppgifter måste vara laglig och korrekt.

Vem har ansvaret för personuppgifterna?
Varje nämnd/styrelse inom Markaryds kommun är ansvarig för att de personuppgifter som hanteras i nämndens verksamhet behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta kommunen, se kontaktuppgifter nederst på den här sidan.

Varför får kommunen behandla dina personuppgifter?
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd för det i dataskyddsförordningen. Kommunen behöver uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. I många fall behandlar kommunen personuppgifter för att lagar och regler kräver det. Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter. Som exempel kan nämnas att när det är kommunens skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster, exempelvis skola och socialtjänst, så har kommunen rätt att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla sina krav enligt lag (rättslig förpliktelse).

Vissa tjänster kan kommunen erbjuda trots att det inte finns ett särskilt lagkrav. Kommunen kan då behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal eller för att uppfylla ett så kallat allmänt intresse. Exempel på det kan vara att bedriva kulturskola, idrottsanläggningar eller simhallar.

När är behandling av personuppgifter tillåten?
Någon av dessa grunder måste föreligga om kommunen ska kunna hantera dina personuppgifter:

- Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
- Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
- Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
- Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
- Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder det att andra personer har rätt att se dessa handlingar om det inte strider mot dataskyddslagstiftning eller på annat sätt är sekretessbelagda uppgifter i offentlighets- och sekretesslagen. Kommunen kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Tredje land
Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslag-stiftningen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar och regler som gäller för kommunen som till exempel dokumenthanterings-planer och gallringsbeslut.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära följande om dina personuppgifter:

* Rätt till information och registerutdrag (begära tillgång till dina personuppgifter och information om vilka behandlingar kommunen, d.v.s. resp nämnd och styrelse, utför med dina personuppgifter)
* Rätt till rättelse (att få felaktiga uppgifter rättade).
* Rätt till radering (kommunen kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar kommunen från att radera vissa personuppgifter.)
* Rätt till begränsning av behandling (markering av uppgifter om att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften)
* Rätt till dataportabilitet (endast tillämplig i vissa fall, om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal bl.a.)
* Rätt att göra invändningar (rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning samt vid profilering kopplad till direktmarknadsföring.)
* Överklaga till förvaltningsrätten om kommunen avslår din begäran avseende någon av ovanstående rättigheter
*Klaga på kommunens behandling av dina personuppgifter till

Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen)
För att få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig får du göra en ansökan hos den eller de personuppgiftsansvariga nämnder som du vill få registerutdrag från. Vill du ha utdrag från flera personuppgiftsansvariga kan du göra en samlad ansökan hos kommunstyrelsen, som hämtar in utdrag från övriga nämnder (se kontaktuppgifter längst ner på sidan). Vissa av rättigheterna är begränsade med hänsyn bl.a. till regler kring myndighetsutövning respektive kring hantering av allmänna handlingar.

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Dataskyddsombud
En kommun som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet finns längst ner på sidan.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att kommunen hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till myndigheten.

Kontaktuppgifter
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) på Integritetsskyddsmyndighetens (Datainspektionen) webbplats

Dataskyddsombud:
Anders Danielsson
Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 Alvesta
0472-39 10 09
dataskydd@sydarkivera.se

Tillsynsmyndighet:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00

Personuppgiftsansvariga i Markaryds kommun:
Kommunstyrelsen – ks@markaryd.se
Utbildnings- och kulturnämnden – ukn@markaryd.se
Socialnämnden – soc@markaryd.se
Miljö- och byggnadsnämnden – mbn@markaryd.se
Överförmyndaren – overformyndaren@markaryd.se
Revisorerna
Valnämnden – ks@markaryd.se

Samtliga tel 0433-720 00
Samtliga: Box 74, 285 22 Markaryd

Markaryds Industribyggnads AB – info@mibab.nu
Box 115, 285 23 Markaryd

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKanslichef
Margareta Larsson
0433-72100
Sida skapad 2018-05-03
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-06-04