Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullm. (webbradio)

Sammanträden

Kommunstyrelsen
Tisdagen den 16 augusti 2016, klockan 13:30, Åsasalen, Kommunhuset

Kommunfullmäktige 
Måndagen 27 juni 2016, klockan 16:00, Kommunhuset
- Alliansens budgetförslag
- Socialdemokraternas budgetförslag

Miljö- och byggnadsnämnden
Måndag 15 augusti 2016 Klockan 13:00, Åsasalen, Kommunhuset

Socialnämnden
18 maj 2016 Klockan 13:30 Åsasalen

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 17 augusti 2016 Klockan 13:00, Sånnasalen, Kommunhuset


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.


Läs magasinet c/o Markaryd online

Akut situation

 

Information om fiberutbyggnaden

Nu är snart Telia med sin huvudentreprenör Akea helt klara med sin schakt och det som åligger dem med återställningsarbete i de 4:a tätorterna.

Ett så här stort projekt har inte gått omärkt förbi, men med tanke på att schakterna startades i mars månad har det gått väldigt snabbt.

Alla badvatten i kommunen är tjänliga att bada i

Nu har de nya provsvaren kommit på badvattenanalyserna.
Vattenproverna visar på att alla badvatten i kommunen nu är tjänliga att bada i. 

För mer information läs här

Ökad folkmängd i Markaryds kommun

Vid halvårsskiftet hade Markaryds kommun 96 fler kommuninvånare än vid årsskiftet. Nu har kommunen 9875 invånare. Detta enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån.

Läs mer på www.scb.se

Höstens kulturprogram

Nu är höstens kulturprogram klart,
som bland annat bjuder på utställning i Magnoliagården av Lis Gram,  konstens vecka - vecka 40 och föreläsning av Brutus Östling. 
 
(klicka på bilden för att läsa hela programmet)

Vuxenutbildningen antagning

Vuxenutbildningen består av flera olika skolformer där man i regel har en individuell studieplan med möjlighet till individuell skolstart enligt schema och plan.

Yrkeshögskolan har startat den 15/8 med full grupp.
Det finns dock möjlighet till enstaka studerande att påbörja innan den 1/9.

SFI har särskild antagning via Conny Gustafsson eller via lärarna på SFI.
Kö och väntetid för start.

Sammanhållen journalföring

Markaryds kommuns skolhälsovård och Region Kronoberg samarbetar för en säkrare och effektivare vård genom så kallad sammanhållen journalföring. Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom skolhälsovården har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Region Kronobergs patientjournal.
Region Kronoberg har också samma möjlighet att ta del av skolhälsovårdens uppgifter.

Badvattenkvalitén i Getesjön och Tovhultsbadet

Den 19 juli gjordes provtagningar av badvattenkvalitén vid badplatsen i Getesjön och vid Tovhultsbadet. Resultatet av provtagningarna påvisade förhöjda halter av bakterier vilket klassades som att vattnet är tjänligt men med anmärkning, det betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Det bedöms inte göra någon hälsorisk att bada i vattnet, men det sker på egen risk därav anledningen till att badskylten om avrådan från bad fortsättningsvis sitter uppsatt.

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med undersökningen är att ge invånarna kunskap om kvaliteten på kommunernas verksamhet, för att skapa underlag för en dialog mellan invånare och förtroendevalda. Undersökningen används också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

FAR publicerar ofullständig undersökning

Under den pågående politikerveckan i Almedalen redovisar FAR (branschorganisationen för Sveriges auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter) hur hållbar de olika partiernas politik är i praktiken utifrån ”FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030”. Åtta kommuner, där vardera av riksdagspartierna är starka på lokal nivå, har granskats. Vid den redovisning som FAR presenterat under Almedalsveckan rankas Markaryd på sjätte plats i mätningen.

 

Annektering av kommunal mark.

Det är inte tillåtet att använda Markaryds kommuns mark för privat bruk. Exempel på detta kan vara uppställning av studsmattor, grillar, vedförråd eller annan anordning för att utöka sin egen tomt.

Att ta någons annans mark i anspråk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet. Alla får vistas inom kommunens mark men får inte sätta upp så kallade privatiserande anordningar eftersom de ger intryck av att marken är privatägd.

Information gällande höjt maxbelopp för avgifter inom vård och omsorg

1 juli 2016 kommer maxbeloppet för avgifter inom vård och omsorg i Markaryds kommun att höjas. Den högsta avgiften som brukare kan få betala höjs från 1 772 kronor till 1 991 kronor.

Bakgrunden till höjningen är en lagändring i Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5 §. Vid beslut av gällande taxor och avgifter för Markaryds kommun finns hänvisning till att gällande maxbelopp ska följas.

Revidering av : ”Riktlinjer för synpunktshanteringen ”Säg vad du tycker” i Markaryds kommun

En revidering har arbetats fram av styrdokumentet: ”Riktlinjer för synpunktshanteringen ”Säg vad du tycker” i Markaryds kommun vilka kommunstyrelsen antog 2016-06-14 och som börjar att gälla från och med 2016-07-01. Kommande revideringar kommer att ske vid behov.

En inkommen synpunkt är en allmän handling. Handlingen bevaras i det datasystem som används för synpunktshanteringen ”Säg vad du tycker!”.

Kort om synpunktshantering i Markaryds kommun

c/o Markaryd

I veckan delades magasinet c/o Markaryd ut till alla hushåll i Markaryds kommun.
Magasinet är skapat av Pernilla Brandt Englund (inredare) och Magdalena Bäckman (fotograf) för att marknadsföra Markaryds kommun som en destination att bo, handla, jobba samt att besöka.
Magasinet riktar sig till boende i kommunen, pendlare, turister och affärskunder till företagen runt om i kommunen.

Asfaltering återställning fibergrävning

Asfaltering kommer ske under vecka 27 och 28 på övergrävningar på de större och mer trafikerade vägarna samt genomfarter i hela kommunen.

Asfaltsläggarna har semester v 29-31 och återupptar arbetet igen v32.
Vi hoppas på att detta minimerar störningarna i vägnätet som schakterna orsakat inför sommaren.

Fönsterbyte och renovering av kommunhusets fasad skjuts upp

Det har under en tid varit en hel del synpunkter på kommunhusets yttre fasad och fönster.

I kommunens investeringsbudget skulle fönsterbyte samt renovering av kommunhusets fasad utföras under 2016. Kommunens Tekniska förvaltning har förprojekterat och tagit fram ett förfrågningsunderlag för dessa arbeten, det kom endast in ett anbud som låg betydligt över framtagen kalkyl. Det kommer att innebära att upphandlingen görs om till hösten och entreprenadstart kommer att skjutas till våren 2017.

GTranslate

Jobb i Markaryd


Här visas lediga tjänster inom Markaryds kommun. Klicka på bilden för att läsa mer.

Lämna din synpunkt


 

Besök oss på Facebook