Anslagstavla

Markaryds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt för tillkännagivande av Kommunfullmäktiges sammanträden.
Här finns också information om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap KL.

Överklagan
Då de justerade kommunala protokollen anslås (sätts upp) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,

det inte tillkommit i laga ordning
beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
beslutet strider mot lag eller annan författning.
För att ta del av protokollen följ länk vid anslagen. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran.


Kungörelser:

Kommunfullmäktige 2018-10-15

Flytt av fordon:
RHH 560
SZU 554, PKX 164, HZG 570

Anslag:

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 2018-09-24
Anslås: 2018-10-03
Nedtas: 2018-10-25

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-09-11
Anslås: 2018-09-18
Nedtas: 2018-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08
Anslås: 2018-10-10
Nedtas: 2018-10-31

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden
Socialnämnden 2018-09-20
Anslås: 2018-09-28
Nedtas: 2018-10-19

Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-11
Anslås: 2018-10-12
Nedtas: 2018-11-02

Utbildnings- och kulturnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden 2018-10-17
Anslås:  
Nedtas:

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 2018-10-03
Anslås: 2018-10-11
Nedtas: 2018-11-01

Valnämnden
Valnämnden 2018-09-20
Anslås: 2018-10-04
Nedtas: 2018-10-25

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
Gemensamma nämnden
Anslås:
Nestas:

Övriga anslag
Valberedningen
Anslås:
Nedtas:

Sunnerbo Samordningsförbund
Anslås:
Nedtas:

Andra språk/Other Languages

 

KontaktpersonKommunsekreterare
Kristina P Baron
0433-72002


Nämndsekreterare
Maritha Karlsson
0433-72078


Administratör Nämndsekreterare
Annika Torstens...
0433-72060


Nämndsekreterare
Erik Kallin
0433-720 03
Sida skapad 2017-12-04
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-10-15