Anslagstavla

Markaryds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt för tillkännagivande av Kommunfullmäktiges sammanträden.
Här finns också information om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap KL.

Överklagan
Då de justerade kommunala protokollen anslås (sätts upp) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,

det inte tillkommit i laga ordning
beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
beslutet strider mot lag eller annan författning.
För att ta del av protokollen följ länk vid anslagen. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran.


Kungörelser

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 2017-xx-xx
Anslås:
Nedtas:

Kommunstyrelsen
Komm-xx-xx
Anslås: 2017-11-14
Nedtas: 2017-12-06

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden

Valnämnden

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

Övriga anslag

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunsekreterare
Kristina P Baron
0433-72000

 Nämndsekreterare
Maritha Karlsson
0433-72078

 

Sida skapad 2017-12-04
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-12-07