Information om parkeringsövervakning

Kommunfullmäktige i Markaryd har beslutat att införa lokal parkeringsövervakning i samtliga tätorter i kommunen. Kontrollen utförs från och med den 1 november 2016 av Securitas på uppdrag av kommunen.

Bakgrunden till detta beslut är den långvariga problematiken med avställda skrotbilar, vrak och andra bilar som mer eller mindre dumpats eller långtidsparkerats på olika ställen och som i princip varit omöjliga att få bort utan lokal parkeringsövervakning.

Avsikten har inte varit att orsaka problem för våra kommuninvånare.
I samband med att Securitas påbörjat en aktiv kontroll, har framkommit ett antal brister och otydligheter i nuvarande skyltning. Detta ska naturligtvis åtgärdas där det förekommer problem, men avsikten är inte att införa nya regler där redan gällande regler visat sig fungera.

Under de senaste dagarna har som exempel några förbudsskyltar placerats i bostadsområden, vilket väckt reaktioner och frågor. Vi förstår att detta kan ha orsakat olägenheter i bostadsområden där vi inte haft anledning att åtgärda några problem.
Markaryds kommun kommer därför att omgående ta bort dessa skyltar och tillämpa den tidigare gällande regeln om 24-timmarsparkering.
Vi vill emellertid uppmärksamma alla trafikanter och boende att det generellt inte är tillåtet att parkera mer än 24 timmar på några gator, vägar, parkeringsplatser mm, såvida inte särskilt uppsatta skyltar eller andra trafikföreskrifter anger något annat.
Enligt Trafikförordningens §§ 47 och 49 gäller generellt att
47 § Ett fordon får inte stannas eller parkeras
1. på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs,
49 § Ett fordon får inte parkeras så att
1. det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen.
Vi hoppas med detta att de boende och besökare i olika bostadsområden ska hjälpa oss med att inte ställa upp fordon under längre tid på gator, vägar, vändplatser mm i bostadsområdena.
På så sätt kan vi också hjälpas åt att åtgärda de problem som uppstår då fordon ställs upp, dumpas eller långtidsparkeras och utgör hinder för boende och trafikanter.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-01-26
av Kristian Blåsol
Senast uppdaterad 2017-01-27