Information om Markaryds kommuns insatser och åtgärder i samband med brand i byggnad Mjäryd 1:20 Traryd

Med anledning av de uppgifter som framkommit i Smålänningen de senaste dagarna med påståenden om kommunens bristande hantering under och efter den tragiska branden på fastigheten Mjäryd 1:20 utanför Traryd, lämnas följande redovisning.

 
Det kan påpekas att Smålänningens journalist varit i kontakt med såväl Räddningstjänsten som Miljö- och byggenheten och fått samma uppgifter som nu publiceras på kommunens hemsida.
 
 
Söndagen den 28 maj
 
2017-05-28 kl 12:13 larmas styrkor från Strömsnäsbruk, Markaryd och Ljungby till platsen
och får följande information från SOS baserat på inringarens uppgifter:
 
”3 000 liter olja i byggnaden som brinner, mindre än 10 m till boningshus. El-central sitter i
pannrummet. 100 m² garage hopbyggt med pannrummet. Kolsvart rök. Ca 30 m² gräs
brinner också.”
 
När den första styrkan anländer är garaget helt övertänd och tjock svart rök väller upp.
Styrkeledaren släcker vid ankomst en mindre brand i gräset och går sedan in i boningshuset för att inspektera och konstaterar då att det är väller ut rök från vinden.
 
Ledningsresurs från Markaryd anländer och beställer ytterligare resurser från Älmhult och Vivljunga.
 
Släckförsök på boningshuset görs men ger ingen effekt och räddningstjänsten övergår till att bära ut värdesaker. Därefter fattas beslut om att huset får brinna ner eftersom det inte går att rädda. Under pågående insats meddelar fastighetsägaren att han har 3 500 liter dieselolja i och kring garaget. Dieseln förvaras enligt fastighetsägaren i IBC-behållare.
 
Räddningsledaren beställer dit en lokal entreprenör för att kunna lyfta bort plåttak från boningshus och garage.
 
Den stora mängden dieselolja som förvarats i och utanför garaget läcker ut i ett dräneringsrör som leder till grannfastighetens damm. Restvärdesledare och Miljörestvärdesledare kontaktas och restvärdesledaren kommer till platsen. Räddningstjänsten hämtar länsor från Markaryd och högsjölänsor från Ljungby och placerar ut dessa i dammen för att hindra fortsatt spridning.
 
Restvärdesledaren och representant för försäkringsbolaget för den branddrabbade fastigheten, som var på plats redan under söndagen, beställer dit en slamsugningsbil som jobbar i 4-5 timmar för att suga upp förorenat vatten (ca 10 m³). Räddningstjänsten vill också ta dit en grävmaskin som kan gräva ur det förorenade diket men får inte tillstånd till detta från något av fastighetsägarnas försäkringsbolag.
 
Räddningsledaren har under söndagen erbjudit de drabbade hjälp från kommunen med boende, men den drabbade avböjde detta.
 
Kl 24:00 avvecklar räddningstjänsten insatsen.
 
 
Måndagen den 29 maj
 
Samtal till Miljö- och byggenheten på morgonen från ägaren till Mjäryd 1:24 och Räddningstjänsten om att det brunnit på Mjäryd 1:20 söndagen 2017-05-28. På grund av omfattande brand lät de byggnaderna brinna ner under kontrollerade former. Det har skett ett läckage av diesel till omgivande mark och vattendrag vilket vallats in och åtgärdats så att ytterligare spridning förhindrats.
 
Inspektör från Miljö- och byggenheten åkte direkt ut till platsen tillsammans med Räddningstjänsten för att göra en gemensam bedömning av skadeläget i och kring dammen. En första övergripande bedömning av olyckans miljöpåverkan gjordes och dokumenterades i enlighet med våra rutiner. Särskilt eventuell akut påverkan på dricksvattenbrunnarna i området bedömdes.
 
Räddningstjänstens åtgärder för att skydda miljön och begränsa utsläppet i det akuta läget bedömdes som lämpliga och tillräckliga. Det konstaterades härvid att det inte förelåg någon risk för spridning av föroreningen, t ex till ån Lagan. Inspektören förde samtal på plats med räddningsledare och ägare till fastigheten Mjäryd 1:24.
 
Räddningstjänsten ger fastighetsägaren rådet att beställa ett absorptionsmedel (Zugol) som flyter på vattnet för att få upp den dieselhinna som ligger kvar i dammen.
 
 
Tisdagen den 30 maj
 
Morgonen tillbringade Miljö och byggenhetens inspektörer i telefon med samtliga berörda parter angående bl a miljörisker, saneringsansvar, försäkringsbolag och deras delaktighet. Särskilt frågan om ansvar och betalningsskyldighet i ärendet tog stor plats i de diskussioner som fördes. Ytterligare analyser och bedömning av miljö- och hälsoskyddsrisker utfördes även på
enheten.
 
Platsen besöktes tillsammans med berörda fastighetsägare, försäkringsbolag, gräventreprenör och polis. Vid detta tillfälle gjordes, efter förfrågan från fastighetsägaren till Mjäryd 1:24, bedömningen att återstående sanering kunde påbörjas.
  
Onsdagen den 31 maj
Ärendet följs upp och hanteras i enlighet med enhetens rutiner.
 
 
Sammanfattning
Det kan konstateras att Räddningstjänsten, restvärdesledare och representant för försäkringsbolag varit på plats och agerat kraftfullt enligt gällande rutiner redan i akutskedet. Åtgärder för att valla in och förhindra föroreningarna från att spridas liksom akuta saneringsåtgärder har vidtagits redan under söndagen.
 
Räddningstjänsten och Miljö- och byggenheten har från första stund vidtagit alla de åtgärder man kan förvänta sig för att undanröja skador och åtgärda det akuta skedet. Detta har man gjort oavsett vem som bär ansvaret för skadan.
 
I ärendets handläggning har kontakt tagits med bl a berörda fastighetsägare, Länsstyrelsen Kronoberg, kollegor i grannkommuner och övriga landet, VA-avdelningen på kommunen, miljörestvärdesledare, räddningstjänst och polis.
 
Totalt har räddningstjänsten lagt ner ca 190 arbetstimmar på brand och saneringsarbete på denna insats. Miljö- och byggenheten har så här långt lagt ner ca 24 arbetstimmar på sina insatser. Detta arbete är långtifrån färdigt.
 
Den situation som uppstått är oerhört tragisk och vi känner stor sympati för de drabbade. Samtidigt kan vi konstatera att Räddningstjänstens och Miljö- och byggenhetens personal agerat snabbt, korrekt och professionellt.

För mer information läs våra rutiner nedan
Rutin för hantering av kemikalieolycka/olje​olycka

Svante Melander, Kommunchef
Lennart Hägelmark, Teknisk Chef
 

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-05-31
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-05-31