Folkskolan 1 samt del av Markaryd 9:1 "Kv. Folkskolan"

Planområdet är beläget i centrala Markaryd tätort, mot Getesjön. Området är på ca 1,7 hektar.
 
I samband med att Markaryds skola färdigställdes används inte längre den gamla Hagaskolan. Detta tycker Markaryds kommun är synd med tanke på Hagaskolans centrala läge och kulturhistoriska värde. Därför har kommunen påbörjat ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för området Folkskolan 1.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny verksamhet inom området i linje med platsens karaktär och värden och därmed möjliggöra för bevarandet av Hagaskolans byggnad.
Hagaskolans område, fastighet Folkskolan 1, som ligger centralt i Markaryds tätort, gränsar även till naturområdet kring Getesjön samt ligger inom gångavstånd till all typ av service i centrum.
Hagaskolans byggnad bedöms dessutom ha ett kulturhistoriskt värde och är för många Markarydsbor en av kommunens mest omtyckta byggnader. Därför är det av stor vikt att byggnaderna bevaras på ett ekonomiskt hållbart sätt.  
Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd avses upphävas inom delar av planområdet. Planärendet genomförs med utökat planförfarande.

Samrådet pågår till och med den 16 maj 2016
Samrådsmöte är i Kulturhuset i Markaryd den 26 april kl. 18.30
>> Minnesanteckningar från Samrådsmötet

För mer information läs här

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-04-18
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-05-11