Återvinningsstation Linnévägen Strömsnäsbruk.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har inte fått beviljat bygglov för placering av återvinningsstation på Linnévägen i Strömsnäsbruk. Återvinningsstationen kommer tas bort, vi ber er vänligen lämna era utsorterade förpackningar och tidningar på återvinningsstationen vid Nya Åbrovägen istället.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att bygglov inte kan medges med hänvisning till att föreslagen plats inte får användas för upplag. Placeringen strider mot gällande detaljplan genom att åtgärden placeras på prickmark som inte får bebyggas, markens användningssätt är till för bostadsändamål samt att platsen är olämplig med hänsyn till närliggande bostadshus. FTI har överklagat beslutet till länsstyrelsen, vilka upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut och återförvisade ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

Miljö- och byggnadsnämnden överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljööverdomstolen. Dessa har i sin tur ändrat Länsstyrelsens beslut och godkänner därmed miljö- och byggnadsnämndens beslut att avslå bygglovsansökan.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-05-02
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-05-02