Annektering av kommunal mark.

Det är inte tillåtet att använda Markaryds kommuns mark för privat bruk. Exempel på detta kan vara uppställning av studsmattor, grillar, vedförråd eller annan anordning för att utöka sin egen tomt.

Att ta någons annans mark i anspråk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet. Alla får vistas inom kommunens mark men får inte sätta upp så kallade privatiserande anordningar eftersom de ger intryck av att marken är privatägd.

Kommunens mark ska vara tillgänglig för alla och annektering begränsar vårt gemensamma nyttjande av marken.

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går.

Markaryds kommun har relativt nyligen flygfotograferat detaljplanerat område. Fastighetsgränser från Lantmäteriet kan läggas som ett skikt över fotografierna och då upptäcks ganska enkelt ifall man brett ut sig och annekterat mark runt sin fastighet.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-07-06
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-03-20