Angående nuläget på Strömsnässkolan

Den senaste tiden har det både i media och i andra forum skrivits en hel del om nuläget på Strömsnässkolan. Med anledning av detta vill jag ge en beskrivning av det arbete som pågått under hela läsåret.

Skolans uppdrag är att skapa förutsättningar för att varje elev ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt vad gäller utveckling och lärande. För att lyckas med uppdraget måste politiker, förvaltning, skolledning samt medarbetare arbeta tillsammans. Allt arbete måste ha sin utgångspunkt i vad som är bäst för eleven.

Efter Skolinspektionens tillsyn och efterföljande beslut våren 2016 har ansvariga politiker, förvaltning, skolledning samt personal och fackliga företrädare arbetat tillsammans med de insatser som utifrån tillsynsbeslutet krävs på Strömsnässkolan. I utvecklingsarbetet har bland annat elevhälsoarbetet, arbetet med trygghet och trivsel, elevers medinflytande samt arbetsmiljöarbetet varit centrala delar där skolledning och medarbetare arbetat för att förbättra delar där brister synliggjorts.

Under arbetet med att åtgärda de brister som framkom under Skolinspektionens granskning har en del av personalen valt att avsluta sina anställningar på skolan. Vi är väl medvetna om att detta påverkar elevernas trygghet och skolgång samt att det väcker frågor och funderingar bland medarbetare, vårdnadshavare och övriga medborgare i samhället. Under läsåret har vi försökt informera och skapa forum för dialog med vårdnadshavare. Vi har också haft en dialog med de personer som valt att sluta för att på så sätt fånga upp tankar och eventuell kritik. Vårt mål har varit att utveckla en konstruktiv och bra kommunikation med vårdnadshavare och personal.

Skolledningen arbetar intensivt med rekrytering av lärare och i dagsläget har sju behöriga lärare anställts under de senaste månaderna. På Strömsnässkolan finns övervägande behöriga lärare, ett par studerar och kommer att bli behöriga inom kort. Det finns även personal med annan högskoleexamen som undervisar i några klasser, dessa ger vi stöd för att de ska kunna utföra sina uppdrag.

Vi är väl medvetna om att det kommer att krävas en hel del arbete för att varje elev ska känna trygghet och trivsel under de förändringar som har varit eller kommer men vi ser med positiv tilltro på framtiden. På skolan har vi pedagoger och övrig personal som under hela läsåret gjort ett fantastiskt arbete och som nu framöver blir viktiga kulturbärare för de nya pedagoger som kommer till skolan. Jag får i nuläget återkoppling från såväl enskilda medarbetare som arbetslag och fackliga företrädare som uttrycker en positiv bild och förhoppning om det fortsatta arbetet på Strömsnässkolan.

Jag hoppas att vi alla kan ställa oss bakom personal och skolledning och ge dem det de efterfrågar och förtjänar; arbetsro och tilltro. Det är vi tillsammans som skapar bilden av Strömsnässkolan!

Om det finns frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta ansvarig rektor eller undertecknad.

Lars-Ola Olsson
Utbildningschef

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-03-14
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-03-14