Modersmålsundervisning, nationella minoritetsspråk, studiehandledning och modersmålsstöd

Modersmålsundervisning

Elever kan få modersmålsundervisning om språket används dagligen i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. Undervisningen är frivillig och kostnadsfri. Det samma gäller för dig som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska.

Undervisningsgrupper

För att en kommun skall vara skyldig att anordna undervisning i modersmål måste det finnas minst fem barn i kommunen som önskar få undervisning i det aktuella språket. En ytterligare förutsättning är att kommunen kan finna en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i skolan

En elev kan få undervisning i modersmål om en eller båda elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och om språket utgör ett dagligt umgängesspråk i hemmet.
Vill du anmäla ditt barn till denna verksamhet tar du kontakt med klassläraren eller anmäl via blankett.
Modersmålet är extra lektioner, sammanlagt 80 minuter, som eleven läser frivilligt och utöver dina ordinarie lektioner. Elever som går i åk 8, 9 och gymnasieskolan kan få betyg i modersmålet precis som i alla andra ämnen.

Modersmålsundervisning är bra

Språkutveckling och identitetsutveckling går hand i hand. Flera forskningsresultat visar att goda kunskaper i modersmål leder till positiva effekter på annan språkinlärning.
Modersmålsundervisning syftar till att ge eleverna möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet. Utbildning i modersmål främjar elevernas utveckling till flerspråkliga individer med flerkulturell identitet. Lärande är starkt förknippat med modersmålet. Att befästa kunskaper i det egna språket är vägen till att lära också på svenska.

Ansökan modersmålsundervisning

Ansökan modersmålsundervisning albanska Aplikimi mësimin e gjuhës amtare

Ansökan modersmålsundervisning arabiska تطبيق تعليم اللغة الأم

Ansökan modersmålsundervisning bosniska Aplikacija nastava maternjeg jezika

Ansökan modersmålsundervisning dari نرم افزار آموزش زبان مادری

Ansökan modersmålsundervisning polska Aplikacja nauczanie języka ojczystego

Nationellt minoritetsspråk

Du som talar ett av de nationella minoritetsspråken (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) har rätt till modersmålsundervisning även om du inte talar språket varje dag hemma.

Studiehandledning

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Eleven får undervisningen förklarad på sitt modersmål. Skolans rektor beslutar om detta särskilda stöd.

Målsättning för studiehandledning:

Att underlätta för eleven att få kunskaper i olika ämnen.
Att eleven skall få lära sig ord och begrepp på två språk.
Att eleven skall få hjälp att lära sig studieteknik.
Att eleven skall få möjlighet att utveckla både sitt modersmål och svenska språket.
Att eleven skall kunna tillgodogöra sig undervisningen i den svenska klassen.
Att eleven skall kunna känna trygghet och utveckla en god självkännedom.

Modersmålsstöd i förskolan

Modersmålstödet är förskoleverksamhet på barnets modersmål. Förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt modersmål.
 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonFlyktingsamordnare, Lärare sv som andra språk
Natalja Jönsson...
Sida skapad 2012-06-19
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2018-08-21