Förskoleklass

Från höstterminen det år ett barn fyller sex år får barnet börja i förskoleklass. Det är en egen skolform som är frivillig och kostnadsfri. Förskoleklassen består av ett läsår innan barnet börjar i årskurs 1 i grundskolan.

Innehåll

Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan. Lek och skapande ingår som viktiga delar av det aktiva lärandet i förskoleklassen. Elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Syfte

Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande. Eleven ska förberedas för fortsatt utbildning. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Organisation

Förskoleklassen organiseras på respektive skola. Den ska omfatta minst 525 timmar per år. Det innebär ungefär tre timmar om dagen. Resten av dagen kan eleven vara på fritidshem. Förskoleklassen följer läsårstiderna för grundskolan.

Styrning

Verksamheten i förskoleklass har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. Dessutom gäller skollagen även för förskoleklass.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-01-30
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2017-12-20