Arkiv

Kommunarkivet - vårt gemensamma minne!!!

Kommunarkivet är ett offentligt arkiv. Det innebär att du gärna får komma hit för att ta del av handlingar.

Här finns t ex skolbetyg, patientjournaler, uppgifter om vaccinationer, bygglovsritningar och mycket mer som Markaryds invånare frågar efter. Här finns också ett stort föreningsarkiv med handlingar från idrottsrörelsen, de politiska partierna, fackföreningarna m fl. Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktigeoch nämnder…

Varje svensk kommun ansvarar för ett antal myndigheters arkiv, vilka i sin tur är indelade i ett antal serier ordnade efter det s.k. allmänna arkivschemat. Vårt kommunarkiv förvarar även ett mindre antal enskilda arkiv.

Vad säger lagen?

Vår verksamhet är reglerad i lag. I arkivlagen fastslås att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Syftet är att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar och säkerställa behovet av information för rättskipning, förvaltning och forskning. Av lagen framgår att det också ska finnas arkivförteckningar och arkivbeskrivningar för att underlätta att ta del av allmänna handlingar.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-08-30
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-02-13