Folkhälsa/ANDT

Folkhälsa

En god hälsa är kanske det vi människor värdesätter allra mest. En mängd faktorer påverkar hälsan. En hel del kan vi göra för att förbättra hälsan men givetvis inte allt. Att aktivt arbeta med de faktorer vi kan påverka är viktigt, inte minst ur ett samhällsperspektiv.

Kommuninnevånarnas hälsa är en viktig resurs och den är avgörande för kommunens utveckling. Bäst hälsa finner man hos de människor som känner sig delaktiga, har medinflytande, känner samhörighet och jämlikhet och har stöd ifrån sin omgivning. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att varje individ ska få dessa möjligheter.

Det är detta som är folkhälsa eller ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” som folkhälsopolitikens övergripande mål lyder. Det är också här vi hittar skillnaden mellan hälsa och folkhälsa. Hälsa är ett tillstånd hos den enskilda individen medan folkhälsa betecknar det allmänna hälsotillståndet hos en hel befolkning - t.ex. invånarna i Markaryds kommun.

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från 11 målområden som bedöms ha störst betydelse för den svenska folkhälsan:

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexuell och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och säkra livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

I Kronobergs län har kommunerna och landstinget prioriterat områdena 1, 3 och 11.

På nationell nivå samordnas folkhälsoarbetet av Folkhälsomyndigheten. I Kronobergs län sker samordningen genom regionens enhet Folkhälsa och social utveckling.

ANDTS

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel. Arbetet för att förebygga missbruk av droger samordnas i Region Kronoberg av länsstyrelsen. Utifrån den nationella ANDT-strategin, som har antagits av riksdagen, har länsstyrelsen, regionen och länets kommuner tagit fram en regional handlingsplan för ANDT.

Folkhälsa/ANDT

Markaryds kommun har slagit samman folkhälso- och ANDTS-frågorna. Kommunens centrala ledningsgrupp är styrgrupp för folkhälso/ANDTS-arbetet. En kommunövergripande arbetsgrupp utför aktiviteter på uppdrag av styrgruppen.

Den regionala folkhälsopolicyn, den regionala ANDT-planen och den regionala planen för barns och ungasuppväxtvillkor ska utgör underlag för framtagande av kommunala styrdokument.


Nedan hittar du ett antal länkar om Folkhälsa/ANDT.

Nationell strategi för ANDT

Uppföljning ANDT-strategin

Folkhälsopolicy i Kronobergs län

Regional handlingsplan ANDT

Barn och ungas hälsa och levnadsvanor

Regional handlingsplan för digitala verktyg

Drogpolicy för Markaryds kommun

Folkhälsomyndigheten

SKL, Folkhälsa

Socialstyrelsen, Folkhälsa

Folkhälsoenheten, Region Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Folkhälsa

Öppna jämförelser, Folkhälsa

Öppna jämförelser, Folkhälsa, Markaryds kommun

Lupp 2011

Småkommunsatsningen

Utvärdering ANDT

Bilaga till ANDT-utvärdering

Tobacco Endgame

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonUtvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2013-04-08
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-05-23