Enskilda avlopp

Avlopp
Det finns ca 2500 enskilda avlopp i Markaryds kommun. Avloppsvattnet från hushåll innehåller bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter och näringsämnen. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, påverka badvattenkvaliteten samt orsaka övergödning. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen är anlagd på rätt sätt och på en lämplig plats. En avloppsanläggning måste även skötas och underhållas för att den ska fungera och rena avloppsvattnet.

Att anlägga enskilt avlopp
Det finns olika alternativ att välja på för den som ska installera enskilt avlopp. Vanligast är att anlägga en infiltrationsbädd efter slamavskiljare. På platser där risken för negativ påverkan på miljön är stor, krävs någon typ av avloppsanläggning som är bättre på att rena avloppsvattnet från fosfor.
För att ändra eller anlägga en ny anläggning med ansluten toalett måste du ansöka om tillstånd från Miljö - och byggenheten. Planera avloppet med en gräventreprenör eller sakkunnig. Ansökan skickas sedan in tillsammans med en situationsplan som visar avloppsanläggningens läge på fastigheten samt vattentäkter i närheten.
En miljö- och hälsoskyddsinspektör gör ett platsbesök i samband med att tillstånd söks. Efter platsbesök kan tillstånd beviljas för inrättande av avloppsanläggning. Beslutet skickas till sökanden och entreprenören. Det är viktigt att du läser tillståndet så att du vet vilka krav/försiktighetsåtgärder som ställs.
När anläggningen är färdigställd ska en rapport fyllas i av entreprenören, som sedan tillsammans med bilder tagna under arbetet, skickas till Miljö- och byggenheten.

Lagar och regler

I Sverige finns det flera olika lagar och regler som rör enskilda avlopp. I första hand är det Miljöbalken(SFS 1998:808) och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd(1998:899). Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar (2006:7) är tolkningar av nämnda lagar och fungerar som utgångspunkt för vilka krav som ska ställas på avloppsanläggningar för upp till 25 personer.

Till entreprenörer
Eftersom ni entreprenörer ofta har den första kontakten med fastighetsägare som ska anlägga avlopp har ni en mycket viktig roll. Ni har en stor möjlighet att ge vägledning vid val av teknik och utformning utifrån de allmänna råden, men också i praktiken påverka att slutresultatet blir så bra som möjligt. Efter avslutat arbete med en ny avloppsanläggning ska en entreprenörsrapport med bilder skickas till miljö- och byggenheten. Till blanketten

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonMiljö o Hälsoskyddsinsp
Madeleine Nilsson
0433-720 62
Sida skapad 2010-08-20
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-11-20