Hälsoskydd

I miljöbalken finns särskilda bestämmelser som avser att förhindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer.

Med detta menas störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan orsaka ohälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Hälsoskydd är åtgärder för att förebygga eller undanröja sådana olägenheter.

Inomhusmiljön i våra bostäder är viktig med såväl ren luft som tyst miljö. Störningar, i form av radon, lukt buller mm, bör vara så små som möjligt. I första hand är det fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden är i bra skick. Vid bostadsinspektioner bedömer vi om åtgärder erfordras.

Vissa lokaler ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden innan de tas i bruk. Detta gäller bl a  undervisningslokaler, hotell, frisersalonger, solarier, fotvårdslokaler,  idrottsanläggningar samt i vissa fall för ändrad användning av lokaler.

Syftet med anmälningsplikten är att tillsynsmyndigheten i ett tidigt skede ska få kännedom om nya tillsynsobjekt. En väl inredd lokal, god hygien samt goda kunskaper hos den som bedriver hygienisk behandling är viktiga förutsättningar för att förhindra spridning av smitta.

Miljö- och byggnadsnämnden kan också i samband med anmälan lämna information och synpunkter om t ex ventilation, hygieniska krav samt om ändrad användning av lokal skall anmälas.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonMiljö o Hälsoskyddsinsp
Madeleine Nilsson
0433-720 62
Sida skapad 2010-05-12
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-06-22