MBN 7 november 2016

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-11-07 bland annat följande:

§ 105: Beslut om åtgärdsutredning - Städet 2
att upphäva tidigare beslut MBN 2016-06-20, § 58 samt bevilja anstånd med tid för inlämnande av åtgärdsplan, Städet 2, med fyra månader vilket innebär senast den 31 mars 2017.

§ 106: Detaljplan för del av "Hansens backar", godkännande av granskningsutlåtande och att skicka vidare till kommunfullmäktige för antagande
att godkänna granskningsutlåtande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 23 § samt att handlingarna ska färdigställas enligt granskningsutlåtandet och lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §

§ 107: Beslut om samråd för detaljplanen för fastighet Snapphanen 12, "Gamla bensinmacken"
att godkänna ändringen av detaljplanens populärnamn då tidigare namn "Kv Snapphanen" har använts i andra detaljplaner samt ger en felaktig uppfattning om planområdets utbredning samt att godkänna förslaget till samrådshandlingar för detaljplanen "Del av Hansens backe" och sända ut detsamma för samråd med standardförfarande i enlighet med 5 kap 6 § samt 18 § i plan- och bygglagen.

Tommy Andersson
Ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Andra språk/Other Languages