MBN 180212

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträdet 2018-02-12 beslutat bland annat följande:

§ 18 Röjningsarbete
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt kommunens parkavdelning att i förebyggande syfte genomföra röjningsarbete på två öar i Skärsjön.

§ 19 Fastighetsreglering berörande Almen 9 och 10
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar upphäva fastighetsplan för Almen 10 vilket därmed möjliggör en fastighetssammanslagning med Almen 9. Fastigheten kan därmed utgöra god bostadsförrättning.

§ 20 Beslut om samråd för detaljplan "Inre Hansens Backar"
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till samrådshandlingar för detaljplanen "Del av Hansens Backar" och sänder ut detsamma för samråd med standardförfarande i enlighet med 5 kap 6 § samt 18 § Plan- och bygglagen.

Lisa Karlsson
Tjänstgörande ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Andra språk/Other Languages