MBN 12 mars

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträdet 2018-03-12 bland annat beslutat följande:

§ 32 Bygglov för uppförande av mur
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för uppförande av mur på fastigheten Markaryd 9:1. Muren placeras i fastighetsgräns mot Snapphanen 11 som enligt detaljplan är avsedd som parkmark.

§ 33 Ansökan av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och parkering, Snapphanen 12
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus i två våningar med tillhörande sop, maskin- och förrådshus
på fastigheten Snapphanen 12 i Markaryd.

Tommy Andersson
Ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Andra språk/Other Languages