MBN 13 mars 2017

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-03-13 bland annat följande:

§ 28:
att godkänna samrådsredogörelse för detaljplan Snapphanen 12, "Gamla bensinmacken", i enlighet med 5 kap 17 § PBL, samt godkänna förslag till granskningshandlingar för detaljplanen och sända ut detsamma för granskning med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap. 6 § PBL.

§ 30:
att anta upprättat förslag till internkontrollplan för 2017.

§ 31:
att bevilja att Markaryds kommuns tekniska förvaltning får bedriva skyddsjakt på kanadagäss till och med 2019-03-31. Skyddsjakten ska bedrivas genom prickning och pickning av ägg samt avskjutning parvis till ett totalt bestånd av 20-25 kanadagäss inom nedanstående områden.

Skyddsjakten får bedrivas runt Getesjön, Sjöparken samt Södergårdsområdet enligt upprättade kartor. De skjutna fåglarna ska omhändertas.

§ 32
att delegera beslutanderätten till ordförande i MBN i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas samt att delegera de övriga ärendegrupperna till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera samt att beslut som fattas alltid ska anmälas på nämndens nästa sammanträde.

Tommy Andersson
Ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Andra språk/Other Languages