MBN 13 februari 2017

Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 februari bland annat beslutat att:

§ 10:

ställa sig bakom nya lokala föreskrifter för hälsa och miljö och överlämna dem till kommunfullmäktige för antagande. I samband med att nytt förslag antas upphör tidigare lokala föreskrifter, meddelade av kommunfullmäktige 2013-11-28, § 92, att gälla.

§ 14:
bevilja den förnyade anmälan om sluttäckning av etapp 3 avseende Alandsköp deponi med villkoren att:

1.     Sluttäckning i huvudsakligen sker i överrensstämmelse med vadverksamheten har åtagit sig i anmälan.

2.      Ett kontrollprogram ska upprättas för att fortlöpande planera, kontrollera och undersöka verksamhetens påverkan på människa och miljö. Innan sluttäckningen påbörjas ska ett kontrollprogram lämnas till tillsynsmyndigheten.

3.     Provtagning av mark där kolaskan samt där eternithögen har legat ska genomföras och resultat ska lämnas in till tillsynsmyndigheten.

4.      Senast tre år efter att deponin är sluttäckt, lämna in ett förslag på lokal hantering av lakvattnet till tillsynsmyndigheten.

Tommy Andersson
Ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Andra språk/Other Languages