MBN 11 juni

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2018-06-11 bland annat följande:

§ 70; Bevilja bygglov för
- ändrad användning från verkstadslokal till musikverksamhet "Markaryds Musikhus"
- ombyggnad av befintlig byggnad
- tillbyggnad
- fasadändring samt 
- parkeringsplatser vid fastighet Abborren 5 i Markaryd.

§ 71; Godkänna samråd för samrådsredogörelse samt förslag till granskningshandlingar för detaljplanen "Inre Hansens backar" samt sända ut densamma för granskning med standardförfarande.

Tommy Andersson
Ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Andra språk/Other Languages