MBN 10 oktober 2016

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-10-10 bland annat följande:

§ 94 
Gällande detaljplan för fastighet Folkskolan 1 samt del av Markaryd 9:1 "Kv Folkskolan" beslutas att

1. godkänna granskningsutlåtande enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 23 § 

2. handlingarna ska färdigställas enligt granskningsutlåtandet och lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande enligt plan och enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §.

Tommy Andersson
Ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Andra språk/Other Languages