KS 29 augusti

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 29 augusti:

1. Att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till reviderad investeringspolicy att gälla från och med 2018-10-01.

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga förslaget till årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för VoB Kronoberg till handlingarna och att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

3. Att insamlingsfordonen i den kommande entreprenaden för fastighetsnära insamling av hushållens mat-, rest- och förpackningsavfall skall köras på biogas, och att biogas skall prioriteras som fordonsbränsle vid inköp av nya fordon till kommunens egen fordonsflotta. Beslutet gäller under förutsättning att en tankstation för biogas etableras i Markaryds kommun.

4. Att anta förslaget till Riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och i verksamheten vuxenutbildning och att bedriva systematiskt kvalitetsarbete för kommunstyrelsens verksamheter enligt i ärendet redovisade riktlinjer.

5. Att notera att den ekonomiska prognosen efter sju månader indikerar ett totalt överskott om 21 971 tkr, vilket är 16 416 tkr bättre än budget. Överskottet beror på reavinster i samband med omplacering av några av kommunens värdepappersfonder. Under årets sju första månader har värdet på pensionskapitalet ökat med 11,7 Mkr (4,2 %). Det innebär att pensionsskulden vid juli månads slut är täckt till drygt 113 %.

6. Att notera redovisningen från kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen om vilka åtgärder som hittills vidtagits i Markaryds kommun till följd av sommarens extrema värme och torka. Kommunledningen kommer fortsatt att följa hur situationen utvecklas och även beakta de erfarenheter som vi tagit till oss under sommaren i kommande planering.

7. Att anslå 50 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande till KCM för att genomföra en resa till Bryssel under hösten 2018 för eleverna på ekonomi- och samhällsprogrammets åk 2 som ett led i skolans demokrati- och värdegrundsarbete.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages