KS 18 oktober

Populärprotokoll från kommunstyrelsen 2016-10-18

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 18 oktober:

1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att, i enlighet med socialnämndens framställan och vad som i övrigt redovisats i ärendet, tillstyrka att Markaryds Samordningsförbund utökas till att även omfatta kommunerna Ljungby och Älmhult. Samtidigt ges ett uppdrag till styrelsen för samordningsförbundet att vidta erforderliga administrativa åtgärder, såsom upprättande av förslag till ändring av förbundsordningen. Denna ska redovisas för godkännande i respektive kommuns kommunfullmäktige i så god tid att utökningen av Markaryds Samordningsförbund kan verkställas från och med 2017-07-01.

2. Att överlämna delårsbokslutet, bokslutsprognosen inklusive kvalitetsredovisningen till revisorerna och kommunfullmäktige.

Prognosen som helhet för året uppvisar ett överskott om 6 156 tkr, vilket är 801 tkr bättre än budgeterat. Nämndernas och styrelsens verksamheter uppvisar en positiv budgetavvikelse med 3 381 tkr. Det största överskottet (3 286 tkr) svarar socialnämnden för, vilket i huvudsak beror på intäkter från flyktingverksamheten. Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om 995 tkr, medan utbildnings- och kulturnämnden beräknar göra ett underskott om -900 tkr. Den positiva budgetavvikelsen balanserar ökade pensionskostnader, ökade avskrivningskostnader samt försämrade skatteintäkter.

Av investeringsbudgeten framgår att ca 17 mkr inte beräknas att förbrukas under innevarande år. Överskottet kan hänföras till projekt som inte kommer att bli färdiga under innevarande år, t ex byte av fönster i kommunhuset (5 149 tkr), bredband (7 000 tkr), VA-nät Hinnerydsvägen (2 750 tkr) samt exploatering Getesjön östra (3 500 tkr).

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla en motion, ”Uppmuntra goda prestationer!”, från Caroline Lindbergh, Ingegerd Lenander, Roland Andreasson och Elijah Hamilton (samtliga KD) och därmed anse den besvarad, och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, genom personalchefens försorg, ta fram ett förslag på regelverk som mer i detalj reglerar hur goda prestationer bland anställda i Markaryds kommun kan uppmärksammas.

4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att partiernas redovisning av användningen av 2015 års partistöd med bifogade granskningsrapporter läggs till handlingarna.

5. Att projektet med att samorganisera löne- och pensionsadministrationen, upphandlings- och inköpsverksamheten samt IT-verksamheten mellan Ljungby, Markaryd och Älmhult avbryts. Dock skall arbete med att hitta samverkan enligt avsiktsförklaringen ske inom de kommunala verksamhetsområden där det bedöms som lämpligt.

6. Att godkänna förslaget på sträckor där cykelvägar behöver byggas samt dess inbördes prioritering, samt att överlämna förslaget till Region Kronoberg för fortsatt hantering inom ramen för den regionala cykelstrategin.

7. Att föreslagen energilösning genomförs i Vandrarhemmet, Strömsnäsbruk, till en kostnad av ca 150 000 kr, och att kostnaden inryms i redan antagen budget 2016 för renovering/ommålning av Vandrarhemmet.

8. Att inte ha något att erinra mot förslaget till reviderad detaljplan för ”Del av Hansens backar”.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages