KS 17 oktober 2017

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 17 oktober:

1. Att överlämna revisionsrapporten ”Granskning av gator och ledningar samt säkerställd dricksvattenproduktion” med tillhörande yttrande från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

2. Att överlämna delårsbokslutet efter augusti månad, bokslutsprognosen för 2017 inklusive kvalitetsredovisningen till revisorerna och kommunfullmäktige.

Prognosen som helhet för året uppvisar ett överskott om 12,2 miljoner kr, vilket är nästan 7,6 miljoner kr bättre än budgeterat. Nämndernas och styrelsens verksamheter uppvisar, tillsammans med kommunfullmäktiges anslag en positiv budgetavvikelse med 6 250 000 kr.

Av investeringsbudgeten framgår att ca 15,4 miljoner kr inte kommer att förbrukas under innevarande år. En stor del av överskottet kan hänföras till större investeringsobjekt som delvis är påbörjade, men som inte kommer att hinna slutföras under 2017.

3. Att föreslå kommunfullmäktige, med hänvisning till tekniske chefens yttrande, anse motionen om ”Uppfräschning av kommunens tätorter” besvarad.

4. Att överlämna redovisningen av ej färdigbehandlade motioner (2 st inklusive den som besvaras ovan) till kommunfullmäktige.

5. Att avge ett gemensamt yttrande från styrelse och nämnder över revisionsrapporten ”Granskning av flyktingmottagande och integration” till revisorerna.

6. Att avge yttrande över Region Skånes förslag till ”Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029” och ”Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne”.

7. Att fastställa kommunstyrelsens nämndbudget för 2018-2020 inklusive mål, tjänstegarantier, intern kontroll samt taxor och avgifter.
Samtliga nämnders förslag till taxor och avgifter kommer slutgiltigt att fastställas av kommunfullmäktige i november.

8. Att anvisa 65 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för projekt 11350 ”Område Skateparken, Strömsnäsbruk”.

9. Att notera kommunchefens information om det pågående arbetet med att implementera av nya dataskyddsförordningen.

10. Att lägga redovisningen av uppföljning av politiskt fattade beslut till handlingarna.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages