KS 17 augusti 2017

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 17 augusti:

1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderade arvodesriktlinjer för god man/förvaltare att gälla från och med 2018-01-01.

2. Att avge yttrande över remissen ”Cykla i Gröna Kronoberg”. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en sammanhållen cykelled som förbinder tätorterna Traryd – Strömsnäsbruk – Timsfors – Markaryd, men anser att denna ska förläggas utmed Lagan och Riksettan.

3. Att avge yttrande till Kammarkollegiet angående Markaryds Folkhögskola enligt vilket kommunstyrelsen tillstyrker att kommunen utser tre ledamöter och ersättare i stället för, som tidigare, två.

4. Att anta upprättad plan för bekämpning av jätteloka/björnloka.

5. Att inte ha något att erinra mot det av Länsstyrelsen upprättade förslaget till ny överenskommelse för Krissamverkan Kronoberg.

6. Att, i anledning av det stundande 25-årsjubileet, anslå 35 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag till förfogande till Strömsnäsbruks Samhällsförening för kostnader för tälthyra till Strömsnäs-festivalen 2017.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages