KS 16 maj 2017

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 16 maj:

1. Att överlämna bokslutsprognosen för 2017 till kommunfullmäktige.
Av uppföljningen framgår att totalresultatet för hela året beräknas uppgå till +10 982 tkr. Nämnderna uppvisar sammantaget ett beräknat överskott om + 5 200 tkr. Samtliga nämnder visar en prognos i balans.

2. Att föreslå att kommunfullmäktige antar förslag till ny detaljplan för fastigheten Snapphanen 12, ”Gamla Shell-tomten”.

3. Att föreslå att kommunfullmäktige bifaller en motion från Joakim Pohlman (S) angående ”Införande av fritidsbank”.

4. Att föreslå att kommunfullmäktige anser Ulf Engqvists (S) motion angående ”Ökad kommunal information” besvarad med hänvisning till redan pågående arbete.

5. Att föreslå att kommunfullmäktige lägger personalchefens och utbildningschefens kompletterande utredning angående av utbildnings- och kulturförvaltningens felaktigt tecknade kollektivavtal samt underlag för beslut om nedläggning av särskola till handlingarna.

6. Att överlämna revisionsrapporten ”Granskning av miljö- och byggnadsnämnden” med tillhörande yttranden till kommunfullmäktige.

7. Att anta yttrande över Departementspromemoria (Ds 2017:7); ”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet” och överlämna detsamma till Regeringskansliet.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages