KS 15 maj

Populärprotokoll från kommunstyrelsen 2018-05-15:

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 15 maj:

1. Att med beaktande av arbetsutskottets redovisning i ärendet och med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens yttrande 2018-05-14, förorda att ansökan om bearbetningskoncessionerna på Mjärydsmossen och Svenskemyr ska avslås.

2. Att avge följande yttrande över förslaget till detaljplan för ”Gymnasieskolan – KCM”:

”Kommunstyrelsens arbetsutskott anser det positivt att detaljplanen anpassas till den skolverksamhet som bedrivs inom områden, såvida detta inte låter sig göras genom ett permanent bygglov för verksamheten. I planen föreslås att enbart skolverksamhet ska tillåtas i den östra byggnaden, samt skolverksamhet och lättare industri i den västra byggnaden. Visserligen kommer skolverksamheten sannolikt att fortsätta för överskådlig tid, men användningsområdet för byggnaderna borde kunna utökas och t ex även tillåta kontor, handel och centrum.

I dagsläget inryms en bilvårdsfirma i den västra byggnaden, vilken hyr lokalen genom ett avtal med fastighetsägaren Markaryds Industribyggnads AB. Gällande avtal löper till och med 2021-11-30. Arbetsutskottet anser det mycket angeläget att nuvarande hyresgäst inte drabbas utan rimliga möjligheter för denne att hitta en alternativ fastighet eller tomt för etablering.

Omedelbart öster om detaljplanen är en del av järnvägen mellan Halmstad och Hässleholm belägen. Denna är en transportled för farligt gods. I dagsläget trafikeras banan av några enstaka godståg per dygn. Av planförslaget framgår att skyddsåtgärder ska vidtas för att minimera risken för skador samt utsläpp av skadliga ämnen vid en olycka. Som framgår av punkt 8.2 i planförslaget anges att kommunen ska bekosta utförandet av de skyddsåtgärder som krävs. Arbetsutskottet anser att det är verksamhetsutövaren som ska bekosta dessa åtgärder. Skyddsåtgärder för att minimera effekten av en tågolycka ska naturligtvis i sin helhet bekostas av Trafikverket. Åtgärder till följd av att gällande riktvärden för buller från järnvägen överskrids, ska likaså bekostas av Trafikverket.”

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta förklara Markaryds kommuns översiktsplan fortsatt aktuell i sin helhet under innevarande mandatperiod.

4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta anta ”Bostadsförsörjningsprogram för Markaryds kommun” att gälla från och med 2018-06-01.

5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa upprättat förslag till utökning av VA-verksamhetsområde inom Markaryds kommun.

6. Att föreslå kommunfullmäktige tilläggsbudgetera 900 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2018 till julbelysning i Strömsnäsbruk och Markaryd samt förbättring av beslysningen på Södra Torget i Strömsnäsbruk.

7. Att fastställa riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd att gälla från och med 2018-06-01.

8. Att överlämna utredningen om Markaryds kommuns IT-säkerhet till kommunfullmäktige för kännedom.

9. Att anta ”Riktlinjer för hantering av personuppgifter i Markaryds kommun” att gälla från och med 2018-05-25.

10. Att anslå 60 tkr till Vårmarknadskommittén ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

11. Att föreslå kommunfullmäktige besluta genomföra förvärvet av 43,2 hektar mark i Misterhult 2:21 m fl fastigheter i enlighet med i ärendet upprättat köpekontrakt.

”Markaryds kommun har under en längre tid försökt genomföra strategiska markförvärv utmed östra sidan av E4:an från Ulvaryd till Misterhult. Fatighetsägaren har dock inte varit intresserad av att sälja sin mark. I samband med att fastighetsägaren avled tillföll mark och tillgångar Allmänna Arvsfonden. Så snart kommunen fick kännedom om att fastigheterna var till försäljning kontaktades den advokatbyrå som hanterade försäljningen.

Markförvärvet är mycket strategiskt och säkerställer bl a tillgången till industrimark i den detaljplan som finns upprättad i södra delen av fastigheterna. Två värderingar har genomfört, vilka båda indikerade ett skogsvärde omkring 5,5 mkr för den 43,2 ha stora fastigheten. Efter förhandlingar har kommunen erbjudits att förvärva hela markområdet för 5,8 miljoner kronor.”

12. Att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utvärdering av de båda intraprenadformerna 3M och NEON, att utvärderingen ska redovisas under hösten 2018 och att förlänga avtalen med intraprenaderna 3M och NEON på nu gällande villkor till och med 2018-12-31.

13. Att föreslå kommunfullmäktige godkänna att MIBAB säljer en fastighet i på industriområdet i Strömsnäsbruk till det företag som idag bedriver verksamhet i fastigheten.

14. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderat förslag till ersättningsbestämmelser för förtroendevalda i Markaryds kommun att gälla från och med 2019-01-01.

15. Att föreslå kommunfullmäktige ställa sig positiv till att en gemensam överförmyndarnämnd inrättas med Ljungby och Älmhults kommuner från och med 2019-01-01 och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan för slutligt ställningstagande under hösten 2018.

16. Att överlämna den fördjupade ekonomiska uppföljningen efter fyra månader till kommunfullmäktige.

”Efter april månad prognostiserar Markaryds kommun ett överskott som uppgår till 21 808 tkr, vilket är 16 216 tkr bättre än budget. Anledningen till den mycket stora positiva avvikelsen är realisationsvinster inom pensionskapitalförvaltningen till följd av en flytt av värdepapper till annan förvaltare samt flytt från aktier till räntebärande papper. Tillsammans med övriga vinster och utdelningar beräknas överskottet för pensionskapitalet uppgå till ca 20 000 tkr.

Kommunstyrelsen uppvisar ett prognostiserat underskott om -1,5 tkr och utbildnings- och kulturnämnden ett underskott om -2,5 tkr. Då kommunfullmäktiges specialanslag uppvisar ett överskott om 1,5 tkr är den totala budgetavvikelsen för nämnd- och styrelseverksamheten -2,5 tkr. Därutöver beräknas pensionskostnaderna och semesterlöneskulden uppvisa ett underskott om 1,5 tkr jämfört med budget.

Av redovisningen framgår att det återstår 5 099 tkr av de ursprungliga 15 000 tkr i centrala buffertmedel, vilket ej utnyttjats i förvaltningarnas prognoser.

Under årets fyra första månader har investeringsvolymen uppgått till 7 162 tkr av totalt 79 572 tkr.

Marknadsvärdet på pensionskapitalet uppvisar efter fyra månader en täckningsgrad av den totala pensionsskulden motsvarande 111,3 %.”

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages