KS 14 november 2017

Populärprotokoll från kommunstyrelsen 2017-11-14:

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 14 november:

1. Att föreslå kommunfullmäktige arbeta in Alliansens justeringar av rambudgeten i finansbudgeten för att utgöra den planeringsram som styr förutsättningarna för verksamheterna under 2018-2020,

Att föreslå kommunfullmäktige fastställa ”Agenda 2030 – Plan för arbete med hållbarhetsfrågor” i enlighet med Alliansens förslag och arbeta in detsamma som en del av Budget 2018 och EFP 2019-2020,

Att föreslå kommunfullmäktige i övrigt fastställa förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2018-2020 i enlighet med Alliansens budgetdokument inklusive bilagor och med de uppdrag som följer av detsamma.

2. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa redovisade taxor och avgifter att gälla från och med 2018-01-01.

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att inrätta en tillfällig Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning att verka under perioden 2018-01-01—2020-12-31,
Att den nya förvaltningen organisatoriskt placeras under kommunstyrelsen,
Att ansvaret för kommunens arbetsmarknadsfrågor, kommunens uppgifter - inklusive myndighetsutövning - som enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller andra författningar ankommer på socialnämnd vad gäller försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) med undantag av bistånd i samband med behandling- och placering, kommunens flyktingverksamhet med undantag av mottagning av ensamkommande flyktingbarn samt personal som arbetar för Markaryds Samordningsförbund från och med 2018-01-01 flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen,
Att ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen (komvux) inklusive svenska för invandrare (SFI), särskild undervisning för vuxna (särvux) samt yrkeshögskola från och med 2018-01-01 flyttas från utbildnings- och kulturnämnden till kommunstyrelsen.

4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente att gälla fr o m 2018-01-01.

5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att till kommunstyrelsen överföra 5 522 tkr från utbildnings- och kulturnämndens driftsmedelsram och 13 136 tkr från socialnämndens

driftsmedelsram för drift av den nya Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen från och med 2018.

6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra utbyggnad av trådlöst nätverk i kommunala lokaler eller i anslutning till kommunalt bedriven verksamhet.

7. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra uppgradering av centralantenner samt utbyte av TV-apparater mm inom de olika boendeformerna för att öka TV-utbudet.

8. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2018 anslå 700 000 kr till nytt projekt för ny webbplats och att den årliga driftskostnaden finansieras via omfördelning inom anslagen ram för annonsering och marknadsföring.

9. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa förslag till upprättade riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal att gälla från och med 2017-12-01.

10. Att anvisa högst 100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande till inköp av spolbrunn för säker spolning av hockeyrink.

11. Att godkänna informationen om konsekvensanalys avseende verksamhetsflytt av renhållningsverksamheten från tekniska förvaltningen.

12. Att avge yttrande över ”Nationell plan för transportsystemet 2018-2029”, ”Samordnad beredskapsplan för höga flöden och dammhaveri i södra Sverige”, ”Tillägg till översiktsplan för vindkraft i Ljungby kommun” samt remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om ”Kommunal tillstyrkan av vindkraft”

13. Att överlämna länsstyrelsens rapport om granskning av överförmyndarverksamheten till kommunfullmäktige.

14. Att fastställa sammanträdesdatum för 2018.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages