KS 14 mars 2017

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 14 mars:

1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nya lokala föreskrifter för hälsa och miljö att gälla från och med 2017-04-01.

2. Att överlämna redovisningen av den ekonomiska genomlysningen av utbildnings- och kulturförvaltningen med tillhörande rapporter till kommunfullmäktige.

3. Att överlämna revisionsrapporten ”Granskning av hemsjukvården” med tillhörande rapporter till kommunfullmäktige.

4. Att överlämna kommunstyrelsens bokslut för 2016 till bokslutsberedningen samt att bilägga kommunstyrelsens interna kontroll i bokslutet för 2016. Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat om 3 556 tkr innan avsättning sker med 6 563 tkr till sluttäckning av Alandsköp. Det slutliga resultatet för kommunstyrelsen efter denna avsättning blir sammantaget ett nettounderskott om 3 006 tkr.

5. Att teckna medborgarlöfte med lokalpolisområde Ljungby enligt föreliggande avtal.

Markaryds kommun och lokalpolisområde Ljungby avger härmed följande löfte för att öka tryggheten i Markaryds kommun:
- polis och kommun ska prioritera de områden i kommunen där otryggheten är störst
- polisen ska kontinuerligt genomföra trafikkontroller
- kommunen ska hålla rent och snyggt på kommunens mark samt på och i kommunens fastigheter samt verka för att även andra mark- och fastighetsägare gör detsamma
- polisen ska prioritera arbetet mot bostadsinbrott
- polisen, kommunen och ev. andra samverkansparter ska genomföra gemensamma och samtidiga insatser som riktar sig mot pågående brottslig verksamhet/ordningsstörningar
- polisen ska störa personer som begår brott
- polisen ska fortsätta arbetet med områdespoliser
- polisen och kommunen ska genomföra övriga gemensamma brottsförebyggande insatser - bland annat trygghetsvandringar, grannsamverkan, medborgardialoger samt DNA-märkning

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages