KS 13 juni 2017

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 13 juni:

1. Att föreslå kommunfullmäktige anta ram- och investeringsbudget för 2018 samt ekonomisk flerårsplan 2019-2020 i enlighet med Alliansens budgetförslag. Förslaget innebär en utökning av styrelsens och nämndernas ramar liksom finansbudgeten med drygt 12 miljoner kronor. Full kompensation ges även för personalens lönekostnadsökningar.

2. Att överlämna redovisningen av den ekonomiska genomlysningen av kommunstyrelseförvaltningen till kommunfullmäktige.

3. Att överlämna en redovisning av överförmyndarverksamheten 2016 till kommunfullmäktige.

4. Att meddela Alvesta och Växjö kommuner att Markaryds kommun inte har för avsikt att delta i en utredning om en gemensam överförmyndarnämnd i Kronobergs län.

5. Att anta ny sotningstaxa samt taxa för brandskyddskontroll att gälla från och med den 1 juli 2017.

6. Att avge yttrande till Trafikverket över förhandskopia på åtgärdsvalsstudie för höghastighetsbanan. Sammanfattningsvis förordar Markaryds kommun mycket tydligt ett centralt stationsläge i Hässleholm samt en sträckning förbi Markaryds kommun så långt österut som möjligt.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages