KS 12 september 2017

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 12 september:

1. Att föreslå kommunfullmäktige bifalla utbildnings- och kulturnämndens förslag om inrättande av examinationscenter vid KCM fr o m hösten 2017.

2. Att överlämna partiernas redovisning av användningen av 2016 års partistöd med bifogade granskningsrapporter till kommunfullmäktige.

3. Att godkänna upprättat delårsbokslut för januari-augusti 2017 för kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter beräknas ge ett överskott för 2017 om 1,6 miljoner kr. Utöver detta beräknas avfallshanteringen ge ett överskott om 0,6 miljoner kronor, vilket kommer att användas för att sluttäcka deponin på Alandsköp.

4. Att avge yttrande över Region Kronobergs och Region Hallands förslag till länstransportplaner för 2018-2029.

5. Att avge yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av gator och ledningar samt säkerställd dricksvattenproduktion”.

6. Att inom kommunstyrelsens investeringsbudget för 2017 omfördela medel för att byta ut taket på Traryds skola samt pelletspannorna på Traryds och Timsfors skola till bergvärme.

7. Att Markaryds kommun ska delta i Kronobergs luftvårdsförbunds projekt om luftens innehåll av flyktiga organiska ämnen, VOC i Kronobergs län.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages