KS 12 mars

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 12 mars:

1. Att föreslå kommunfullmäktige godkänna uppdaterade dokument i form av ägardirektiv, ägaravtal och bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

2. Att överlämna socialnämndens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

3. Att teckna en överenskommelse mellan länets kommuner och Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering.

4. Att inte ha något att erinra mot samrådsförslaget till ny detaljplan för ”Inre Hansens backar”.

5. Att sälja en av kommunens tomter utmed Andsjöholmsvägen till Åsbo Hus för uppförande av ett visningshus av lågenergimodell.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages