KS 12 juni

Populärprotokoll från kommunstyrelsen 2018-06-12

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 12 juni:

1. Att införa parkeringsförbud på bägge sidor av Ulvarydsvägen i Markaryd, mellan Hässleholmsvägen (Riksväg 117) och Anders Anderssons väg.

2. Att badplatserna Jetesjön, Klintbadet, Tovhultsbadet, Hinnerydssjön, Guldpärlan samt Hylte ska betraktas som kommunala badplatser och därmed upprätthålla kommunal service i enlighet med förslaget.

3. Att satsningen på gratis halkskydd till kommuninvånare från 70 år fortsätter, att resterande del av avsatta medel, ca 75 000 kr, används för att finansiera halkskydden under vintern 2018/2019 och att socialförvaltningen får i uppdrag att arbeta in satsningen i nämndens riktlinjer för föreningsbidrag.

4. Att ställa sig bakom inriktningsbeslutet för det fortsatta arbetet med ”Barnets bästa gäller” i Kronobergs län.

5. Att överlämna revisionsrapporten ”Granskning av flyktingmottagande och integration” med tillhörande yttrande till kommunfullmäktige.

6. Att notera informationen om den ekonomiska prognosen, som efter fem månader indikerar ett totalt överskott om 22 522 Mkr, vilket är 16 280 Mkr bättre än budget. Överskottet beror på reavinster i samband med omplacering av några av kommunens värdepappersfonder. Kommunstyrelsen och utbildnings- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott, medan socialnämnden redovisar ett litet överskott.

Under årets fem första månader har värdet på pensionskapitalet ökat med 8,0 Mkr (2,9 %).

7. Att godkänna föreslagen omdisponering av investeringsanslag från investeringsprojekt ”Nytt tak Sjögården” om 2 750 tkr till investeringsprojekt ”Getesjö östra exploatering” med 1 600 tkr, till investeringsprojekt ”Traryds skola invändig renovering” med 1 000 tkr och till ”Traryds skola byte tak” med 150 tkr.

8. Att föreslå kommunfullmäktige besluta bevilja ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Sydarkivera och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
för verksamhetsåret 2017 och att årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

9. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till ram- och investeringsbudget för 2019 samt EFP 2020-2021 i enlighet med Centrala ledningsgruppens förslag samt Alliansens kompletterande budgetdokument, inklusive bilagor samt de uppdrag som följer av detsamma.

10. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse en motion om cykelpumpar i norr och söder för besvarad.

11. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå en motion om gratis bad för pensionärer och i stället anslå 250 000 kr årligen i en särskilt riktad satsning till en kvalitetshöjning för äldre personer i särskilt och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till de anhöriga som gör stora insatser genom att ta hand om sina närstående.

12. Att föreslå kommunfullmäktige besluta avslå en motion om att köpa in en fastighet för lokaler till kultur- och musikskola samt fritidsgård med motivering att utbildnings- och kulturnämnden tecknat ett kontrakt med en privat initiativtagare om en ändamålsenlig lokal för musikverksamhet.

13. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera 2 700 tkr till projekt ”Nyasfaltering av Västergatan” i Markaryd.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages