KS 11 september

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 11 september.

1. Att avge yttrande över promemorian ”Brott mot förtroendevalda” och i detsamma tillstyrka förslaget om att införa en särskild straffskärpningsgrund för brott som begåtts mot en person på grund av att han eller hon utövat ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun eller landsting, eller som begåtts mot en närstående till en sådan person på grund av förtroendeuppdraget.

2. Att godkänna upprättat delårsbokslut för kommunstyrelsen för januari-augusti 2018. Prognosen visar på ett underskott inom kommunstyrelsens verksamheter om 1,8 mkr, varför kommunchefen fått i uppdrag att redovisa en åtgärdsplan.

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta partiernas redovisning av användningen av 2017 års partistöd med bifogade granskningsrapporter läggs till handlingarna.

4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att, enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 23 §, anta miljö- och byggnadsnämndens förslag till ny detaljplan för ”Inre Hansens backar”. Förslaget innebär en möjlighet att inom detaljplanen bygga bostäder och förkola/skola upp till maximalt 9 meters höjd och med en maximal exploateringsgrad om 35 % av marken i området.

5. Att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut kvartal 2, 2018, till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Alla beslut är verkställda inom lagstadgad tid.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages