KS 11 april 2017

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 11 april:

1. Att inte ha något att erinra över förslaget till ny detaljplan för fastigheten Snapphanen 12, ”Gamla Shell-tomten”.

2. Att anta ”Riktlinjer för Markaryds kommuns arbete mot våldsbejakande extremism”.

3. Att föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny detaljplan för Kv Folkskolan.

4. Att överlämna uppföljningsrapporten angående organisationsförändringen till kommunfullmäktige.

5. Att överlämna årsredovisningarna 2016 för Markaryds kommun samt de kommunala bolagen till kommunfullmäktige.

6. Att föreslå att kommunfullmäktige antar reviderade reglementen för de fyra nämnderna samt arvodesreglemente för gode män och förvaltare.

7. Att föreslå kommunfullmäktige förvärva fem aktier i Inera AB till en kostnad om 42.500 kr. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB utan föregående upphandling genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering inom offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages