KS 14 februari 2017

Populärprotokoll från kommunstyrelsen 2017-02-14

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 14 februari:

1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att, i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2017 tilläggsbudgetera 2 miljoner kronor till nytt tak samt en solcellsanläggning på kommunhuset.

2. Att bevilja borgen till Hannabads fiberförening ekonomisk förening för lån i Markaryds Sparbank till ett belopp om högst 10 242 560 kr för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i enlighet med begäran från föreningen daterad 2016-12-18. Beviljad borgen ska gälla från investeringens start fram till en månad efter det att föreningen fått statsbidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet.

3. Att ge tekniske chefen i uppdrag att tillse att den lokala parkeringsövervakningen prioriteras i enlighet med den politiska vilja som kommunstyrelsen gett uttryck för i ärendet. (Denna finns även redovisad på kommunens hemsida.)

4. Att ansökan från Markarydsortens hembygdsförening om kommunalt bidrag för utbyte av tak över dansbanan bör handläggas av utbildnings- och kulturnämnden och, tillsammans med liknande ansökningar från andra föreningar, beaktas i det budgetarbete som inom kort kommer att påbörjas för 2018.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages