Vem bestämmer i kommunen?

I Sverige bestämmer medborgarna - genom att välja representanter till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Detta kallas representativ demokrati.

Riksdagen styr genom att stifta lagar. En del av kommunernas verksamhet är reglerad i lagar. Exempel på sådana lagar är Kommunallagen, Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen, Skollagen samt Plan och bygglagen.

Inom andra områden beslutar kommunen själv. Kommunen bestämmer t ex själv hur mycket medborgarna ska betala i skatt, vad pengarna ska användas till samt vilken fritidsverksamhet som ska finnas i kommunen. Detta kallas det kommunala självstyret.

I kommunen bestämmer kommunfullmäktige. För att frågor ska kunna förberedas till kommunfullmäktige samt för att göra beslutsfattandet effektivt utser kommunfullmäktige i Markaryd en kommunstyrelse, en socialnämnd, en utbildnings- och kulturnämnd, en miljö- och byggnadsnämnd samt en valnämnd.

I många frågor överlåter kommunfullmäktige sin rätt att besluta till kommunstyrelsen eller nämnderna. Detta sker genom s k reglementen. Reglementena hittar du under Kommunal författningssamling i vänsterspalten. Kommunfullmäktige beslutar dock alltid själv i viktiga och principiella frågor.

Kommunstyrelsen och nämnderna kan i sin tur överlåta åt sin ordförande, åt en grupp av ledamöter eller åt tjänstemän att besluta i sitt ställe. Detta kallas att delegera. Även delegationsordningarna hittar du i författningssamlingen.

Förutom att fatta beslut på uppdrag av kommunfullmäktige genomför kommunstyrelsen och nämnderna det som kommunfullmäktige beslutat.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2010-09-08
av Christina Carlsson
Senast uppdaterad 2011-07-08