Lagar mm

Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag.

I Kommunallagen anges gränserna för vad kommunerna får göra, på vilket sätt och för vem. Detta kallas den kommunala kompetensen. I kommunallagen fastställs även vilka uppgifter kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har samt hur kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ska fungera.

I Förvaltningslagen, som styr alla myndigheter, fastställs vilken service och information myndigheterna måste ge, hur ärenden ska skötas, när någon har rätt till tolk eller ombud/biträde, när någon är jävig, att part har rätt att ta del allt som tillförts ett ärende, vem som kan överklaga ett beslut och hur detta går till mm.

I Tryckfrihetsförordningen fastställs att alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Allmäna handlingar är handlingar som kommit in till en myndighet eller upprättats på en myndighet.

I Offentlighets- och sekretesslagen fastställs vilka uppgifter som en myndighet inte får lämna ut.

Kommunens uppgifter är sedan specifikt reglerade i speciallagar som till exempel Socialtjänstlagen, Skollagen och Plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna fattar också beslut om regler, riktlinjer och policies för verksamheten. Gällande lokala styrdokument finns samlade i den kommunala författningssamlingen, Kfs, och kommunövergripande styrdokument, kös.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-09-15
av Christina Carlsson
Senast uppdaterad 2014-01-20