Demokratiprojekt - 3D

 

Hur kan vi förbättra demokratin i Markaryds kommun?

 
Det är den stora utmaningen i kommunens satsning på projektet 3D - Demokrati, Dialog och Delaktighet. 

Projektet, som bedrivs under tiden 080901 - 110831, handlar om att pröva och utveckla nya metoder för dialogen med kommunens invånare, företagare och föreningar. Syftet är att öka medborgarnas delaktighet och möjlighet att påverka. Att lyssna på och ta vara på mångas kunskap och synpunkter i olika frågor. 

Regionförbundet Södra Småland, Rfss, och Markaryds kommun finansierar gemensamt projektet. Ett systerprojekt bedrivs i Tingsryds kommun.

Styrgrupp för projektet är kommunfullmäktiges ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande. Minnesanteckningarna från styrgruppens möten hittar du i högerspalten.
 
Projektets arbetsgrupp består av Ola Eknor från kommunstyrelse-förvaltningen (projektledare), Ingvar Bergman från socialförvaltningen samt Mats Nilsson från utbildnings- och kulturförvaltningen.
 

Projektbeskrivning
 
Hur projektet var tänkt att genomföras från början beskrivs i den projektansökan som Markaryds kommun lämnade in till Regionförbundet 2007. Regionförbundet besutade emmellertid att endast bevilja 1.030.000:- av de 2.442.000:- som Markaryds kommun hade ansökt om.
 
I Regionförbundets beslut ställdes dessutom som villkor för genomförandet att Markaryds och Tingsryds kommuner skulle inkomma med en skrivelse om hur ett kompetensutbyte mellan länets kommuner skulle utformas. Kommunfullmäktige i Markaryds beslutade att genomföra projektet i överensstämmelse med den ursprungliga ansökan - med beaktande av regionförbundets villkor och halverade bidrag.
 
Eftersom lång tid förflutit sedan ansökan gjordes ansökte Markaryds och Tingsryds kommuner om framflyttning av projektet. Regionförbundet godkände denna ansökan.
 
 
Hösten 2008 inventerades på vilka sätt Markaryds kommun för dialog med kommuninvånarna samt hur viktiga de ledande politikerna och tjänstemännen ansåg att de olika dialogformerna var.
 
Projektplaner
 
Styrgruppen har fastställt projektplaner för resterande del av projekttiden. Se länkar i högerspalten.
 
Gemensamma seminarier
 
Styr- och arbetsgrupperna i de två kommunerna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Minnesanteckningarna från mötena hittar du i högerspalten.
 
Kommunens kvalitet i korthet
 
Projektet Kommunens kvalitet i korthet är en del av 3D-projektet. Information om projektet hittar du under Hur kan jag påverka? i vänsterspalten.
 
 
Under sommaren 2009 genomfördes demokratiprojektet Ungt Inflytande. Projektet utmynnade bl a i att de deltagande ungdomarna tog fram ett förslag till hur ungdomsinflytandet ska utformas i Markaryds kommun.
 
 
Föräldrråden och de lokala styrelserna i Markaryds kommun utvärderades 2009.
 
Halvårsrapporter
 
En gång i halvåret rapporterar 3D-projekten till Rfss hur projekten utvecklas. Från och med 2010 rapporterar samtliga nämnder vad som sker i projektet till styrgruppen. Rapporterna hittar du i högerspalten
 
Uppsatser
 
Åsa Dahlberg, Sofie Ahlin och Martina Gustafsson från Växjö universtitet har skrivit uppsatser om ungdomspolitiken, medborgardialogen samt ekonomi och demokrati i Markaryds och Tingsryds kommuner.
 
 
I september- oktober 2009 genomfördes en demokratienkät i kommunen. I enkäten besvarade kommunpolitiker hur de ser på hur demokratin kan utvecklas i kommunen. Resultatet finns även beskrivet i ett bildspel.
 
 
Ett av de viktigaste målen i projektet är att öka valdeltagandet. Klicka på länken nedan för att se ett bildspel om olika sätt att öka valdeltagandeti. När 2010 års val var färdigräknat visade det sig att valdeltagandet till kommunfullmäktige i Markaryds kommun ökat från 75,55 till 78,06 - dvs med 2,51%.
 
 
2009 gav SKL ut en rapport om fem kommuner, däribland Markaryds kommun, där medborgarna anser att de har stort inflytande på kommunen.
 
 
Kommuninvånarnas syn på hur mycket inflytande de har på Markaryds kommun hittar du under kapitlet C - Medborgarna om inflytandet i kommunen i 2009 års medborgarundersökning.
 
Utvärderingar av projektet
 
Institututet för lokal och regiponal demokrati, ID, samt Linnéuniversitetet har utvärderat 3D-projekten i Markaryds och Tingsryds kommuner efter 2 år. ID har även slututvärderat projektet.

ID:s utvärdering
Linnéuniversitetets utvärdering 

 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar aktivt med demokratiutveckling i Sveriges kommuner och landsting.
 
Här kan du läsa mer om 3D-projektet i Tingsryds kommun.

Avslut

Projektet avslutades 110831. Slutrapporten finns i högerspalten.

 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2010-09-15
av Christina Carlsson
Senast uppdaterad 2011-12-21