Demokrati

Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att all makt utgår från folket.I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i. Det är därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid.

Under denna rubrik kan du läsa mer om vem som bestämmer i Markaryds kommun, hur du kan påverka dem som bestämmer samt hur bra kommunens verksamheter fungerar.

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning.

Ett urval på 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 46 procent enkäten i Markaryds kommun.

Undersökningen är en sk. attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Resultaten analyseras i ett Nöjd-Kund-Index som pekar på vad som bör prioriteras för att göra kommunens medborgare mer nöjda.

Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med undersökningen är att ge invånarna kunskap om kvaliteten på kommunernas verksamhet, för att skapa underlag för en dialog mellan invånare och förtroendevalda. Undersökningen används också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering – samrådsredogörelse

Igår presenterades budgetberedningens förslag till budget för 2014 och ekonomisk flerårsplan 2015-2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att anta Alliansens förslag vilket nu går vidare till MBL-förhandling, varefter ärendet kommer till kommunstyrelsen för beslut den 22 oktober. Budgeten klubbas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 28 november.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 

Sida skapad 2010-01-11
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2017-06-13